A gyengébb fél védelmében

2019 / december

Összefoglaló az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar konferenciájáról

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében 2019. november 7-én került megrendezésre A gyengébb fél védelmében című konferencia, ahol kilenc előadás keretében tárgyalták az előadók ezt az érdekes és aktuális témakört.

Petrovics Zoltán (adjunktus, ELTE ÁJK) bevezető előadásában két részre osztotta a gyengébb fél meghatározásának kérdését. Álláspontja szerint a gyengébb fél munkáltató is lehet, a munkaerőhiány, a szakképzett munkaerő megtartásának problémája okán. Klasszikus értelemben azonban a munkajogban a gyengébb fél általában a munkavállaló. Ő az, akit a jogellenes és önkényes munkaviszony megszüntetéstől védeni kell. Ennek alapja az a tény, hogy a munka az egyén létének, emberi autonómiájának anyagi forrása, továbbá a jogellenes, vagy önkényes munkaviszony megszüntetés az egzisztenciális süllyedés veszélyét hordozza magával. Megállapításra került az is, hogy a munkavállalót nem a pénz vagy a vagyon motiválja, hanem az állás és pozíció stabilitása, biztonsága. Ezekre hivatkozva magától értetődő, hogy alapvető jog a védelemben való részesítés, amelynek ezközei többek között a kollektív szerződésben való szabályozás és a  munkaszerződésben megkötött személyes alku. Az elvi megoldások mellett az állam a jogellenes és önkényes munkaviszony megszüntetést jogszerű indokláshoz, megfelelő eljárási szabályokhoz és hatékony jogorvoslathoz köti. Az előadó kitért arra is, hogy a szerződésszabadság értelmében kialakultak olyan nézetek, amelyek szerint nem szükséges védeni a munkavállalót az önkényes, vagy jogellenes munkaviszony megszüntetéssel szemben.

Hungler Sára (adjunktus, ELTE ÁJK, – kutató, Társadalomtudományi Kutatóközpont) nemzetközi aspektusokon keresztül mutatta be, hogy a munkaviszony megszüntetéssel szembeni védelem hogyan nyilvánul meg a környező nemzetek politikájában. Megfigyelhető, hogy egyes országokban a munkához való jutás nem abszolút egyértelmű jog, azonban az ILO illetve az Európai Unió Alapjogi Charta-ja egyértelműen rögzít olyan jogosítványokat, amelyek védelmet nyújtanak az önkényes elbocsátással szemben. A gyakorlatban a tagállamok igyekeznek távol tartani az Európai Uniót a szociális és foglalkoztatáspolitikától. A munkaviszony megszüntetéssel szembeni védelmet ezek a nációk gazdaságpolitikai irányból közelítik meg, ennek eredményeképp tükröződni látszik, hogy a szociális ellátások, mint a nyugdíjazás, vagy a munkanélküliek juttatásainak biztosítása nagyobb problémát jelent a munkaviszony megszüntetéssel szembeni védelem biztosításánál.

Horváth István (tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK) témája már nem csak a versenyszektorról általában hanem a közszféráról is prezentált, deklarálva a két szektor helyzetét. Azt tárgyalta, miért különül el a két szféra, illetve mi ennek a történeti háttere, majd tágabban foglalkozott a közszférában dolgozók munkaviszonyának megszüntetésével, az indok, megelőzés és állásvesztés esetén járó juttatások szempontjai mentén.

 Az előadássorozatot Sütő Krisztina (beosztott bíró, OBH – oktató ELTE ÁJK) folytatta a digitalizáció hatásáról. A munkavállalók többsége fenyegetettséget érez, annak kapcsán, hogy a technológiai forradalom esetlegesen felválthatja az általuk végzett munkafolyamatot. Mégis mivel védekezhet a XXI. század dolgozója? Álláspontja szerint szükséges a továbbképzés, részvétel az olyan programokban amellyel fejleszthetjük készségeinket annak érdekében, hogy felzárkózzunk a fejlődéshez. Ennek eléréséhez elengedhetetlen az állami szerepvállalás, programok indítása. A történelmi alapokig visszanyúlva megállapítható, hogyha a munkavállalók képesek nyitni a modernizáció irányába, nem a munkanélküliség növekedése, hanem új munkahelyek, munkakörök megjelenése várható a jövőben.

Rácz Réka (egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK) prezentációja a munkavállaló, mint gyengébb fél kötelezettségszegésének következményeiről szólt. A gyakorlat azt mutatja, hogy a munkaerő és szakképzettség hiánya miatt a munkáltató kerüli a konfrontációt, azonban, ha a munkafegyelem sérül, az alábbi úton indulhat el a munkáltató. Figyelmeztetésben részesítheti munkavállalóját, amelynek alapvető szabálya, hogy az korrekt, következetes és kiszámítható legyen. Ezen kívül dönthet a munkaviszony megszüntetéséről, illetve fegyelmi felelősségre vonás alá vonhatja az érintettet, amelyben a jögkövetkezmény meghatározása elengedhetetlen feltétel.

Dudás Katalin (ügyvéd – oktató, ELTE ÁJK) átfogó előadásában a szakszervezeti tisztségviselő, üzemi tanács tag, és a munkavédelmi képviselő munkaviszony megszüntetésének korlátaival foglalkozott. A munkavállalók képviselőinek védelmét a Módosított Európi Szociális Karta is biztosítja, de a magyar gyakorlatban a szakszervezeti tisztségviselők csak egy részét illeti meg a védelem, amelynek számát az adott vállalatban dolgozó munkavállalók számától teszik függővé. A védett szakszervezeti tisztségviselő védettsége a tisztség betöltésének ideje alatt, továbbá, ha az legalább egy évig tartott, a megbizatását követő további hat hónapig fennáll. Elmozdításához felsőbb szakszervezeti szerv jóváhagyása szükséges. Az üzemi tanács elnökének munkaviszony megszüntetéséhez a munkavállalók és az üzemi tanács közös egyetértése szükséges, védettsége, akárcsak a szakszervezeti tisztségviselőnek, tisztsége betöltése alatt, illetve egy éves mandátum esetén további hat hónap iőszakban fennáll. A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a Munka Törvénykönyvének 273 §(1) (2) és (6) bekezdése alkalmazandó.

Bajnai Gábor (ügyvéd – oktató, ELTE ÁJK – korábban a MÁV HR vezérigazgató-helyettese) a konferencia második felében szubjektív alapokra helyezve közelítette meg a konferencia témáját. Saját tapasztalatait, élettörténetét osztotta meg a hallgatósággal. Emlékezett arról, hogyan került a mozdonytól a HR vezető pozícióig, majd ügyvédi praxisba, továbbá, hogy a döntés meghozatala mennyivel könnyebb, mint közölni az okokat, amelyre hivatkozva elbocsátja dolgozóit egy vállalat.

Táncos Rita (mb. kollégiumvezető-helyettes bíró, Kúria – oktató, ELTE ÁJK beszélt a prevencióról, reparációról kitekintve a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményeire. Részletezte a jogellenes megszüntetés tipikus esetköreit, beszélt a kártérítésről és a munkaviszony helyreállításáról.

Utolsó előadóként a meghívottak Fűrjes Annamáriától (PhD – bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) kaptak tapasztalati tájékoztatást arról, hogyan alakul az új Polgári perrendtartás alkalmazása a munkaügyi bíróságokon és a közalkalmazotti jogvitákban. Tételesen ismertette az eljárási szabályokat, a keresetlevél követelményeit, a visszautasítás eseteit, a keresetmódosítás gyakorlatát és a perfelvételi, tárgyalási szak általános szabályait. Külön kiemelte előadásában a közszolgálati jogviták eltérő gyakorlatait, amelyekben nincs osztott perszerkezet, külön eljárási alapelv, kötelező  jogi képviselet, és külön szabályozásra kerül a keresetlevél, amelynek megvizsgálására a bíróság nyolc napon belül köteles, továbbá ezekben a perekben párhuzamosan alkalmazandók a Közigazgatási perrendtartásról szóló törvény, illetve a Polgári perrendtartás szabályai.

Az előadó szakértők beszámolói alapján jól látható, napjainkban nem egyértelmű a gyengébb fél fogalma a munka világában, ahogy az sem, hogy ki, milyen alapokon és milyen mértékben érdemel védelmet. Észrevehető, hogy akár a közszféra, akár a versenyszféra területén vizsgálódunk, a védelem megilleti a munkavállalót és munkáltatót egyaránt, azonban az állami szerepvállalás korlátozott, illetve a gyakorlat számos akadályt állít a bírák elé a jogérvényesítés esetén.

DIMA BEÁTA

(A szerző joghallgató a Károli Gáspár Református Egyetemen)